Stránka Študentského parlamentu Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

 

Počítadlo:

O nás

Študentský parlament je najvyšším reprezentantom študentov PHF (EU). Zaoberá sa problémami a potrebami študentov. Má svojho zástupcu v Kolégiu dekana, v Akademickom senáte, v rôznych výberových a konkurzných komisiách. Svojou časťou prispieva k formovaniu smerovania rozvoja fakulty (univerzity). Záleží teda aj na nás študentoch akú cestu si zvolíme a ako svoje potreby a presvedčenia dokážeme presadiť do formovania našej budúcnosti...

Na základe doterajších úloh Študentského parlamentu a na základe zistených potrieb študentov sme sa rozhodli stanoviť si nasledovné úlohy:

  • Organizovanie diskusných fór s významnými osobnosťami hospodárskeho, politického a kultúrneho života zameraných na aktuálne problémy a otázky (názov akcie FACE to FACE).

  • Organizovanie spoločensko-zábavných podujatí s kultúrnym programom pre študentov (Imatrikulačný ples, Economovica, Miss Economia

  • Organizovanie športových podujatí (Pohár dekana, Deň ekonómov, šachové turnaje, turistické výlety...)

  • Vytvorenie internetového školského časopisu (Eco-zine), ktorý by študentom poskytoval informácie o pripravovaných akciách, oznamy, ankety, prieskumy (zasielanie časopisu priamo do elektronických schránok študentom)

  • Zviditeľnenie Študentského parlamentu v rámci fakulty a prezentovanie PHF na verejnosti [zlepšenie komunikácie so študentmi ako aj s učiteľmi formou besied a letákov; vytvorenie reklamných predmetov s logom fakulty – rôzne tričká, perá, informačné brožúrky; besedy na stredných školách (ekonomických a gymnáziách) – prezentácia fakulty prostredníctvom študentov PHF, poskytnutie informácií o jej zameraní, kvalitách ako aj o vyučovacom procese + pozvanie na Deň otvorených dverí

  • Organizovanie Dní kariéry (pracovné príležitosti pre študentov)

 

Viac informácií: viď  Manifest Študentského parlamentu (júl 2005)

 


©2005 Študentský parlament PHF